ONA SIRGEDIENĖ POLIKAITYTĖ

A † A ONA SIRGEDIENĖ POLIKAITYTĖ. Mirė 2016 m. vasario 4 d. Providence ligoninėje, Southfield, MI, sulaukusi 91 metų. Gyveno Sterling Hts, MI. Ateitininkė, Dainavos jaunimo stovyklos rėmėja, Dievo Apvaizdos krikščioniškos tarnybos narė. Nuliūdę liko: sūnus Vitas su žmona Danute, vaikaičiai Tomas, Lina su vyru Christopher; Romas, Laura ir Julija; brolio a. a. Broniaus žmona Aurelija; brolis Antanas su žmona Dalile, brolis Juozas su žmona Irena; sesutė Vita Neverauskienė; sesutė Ada Lelienė; daug sūnėnų ir dukterėčių bei kiti gimnės. Velionė buvo svainė a. a. Benedikto Neverausko ir a. a. Vaciaus Lelio. A. a. Ona buvo pašarvota penktadienį, vasario 5 d. nuo 4 val. p. p. iki 9 val. v. Harris laidojimo namuose 15451 Farmington Rd., Livonia, MI.Rožinis ir atsisveikinimas vyko 7:30 val. v. Laidotuvės įvyko šeštadienį, vasario 6 d. Iš laidojimo namų 10:30 val. ryto velionė buvo atlydėta į Dievo Apvaizdos bažnyčią, kurioje 11 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Ona buvo palaidota Holy Sepulchre kapinėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė, tel. 313-554-1275