CECILIJA MARCINKIENĖ GENSBIGELYTĖ

A † A CECILIJA MARCINKIENĖ GENSBIGELYTĖ. Mirė 2016 m. vasario 7 d. Joliet, IL. Gimė Latvijoje. Gyveno Joliet, IL. Nuliūdę liko: vyras Juozas; sūnus Thomas Mazer su žmona Sue, duktė Regina Rusnak su vyru Carl, duktė Aida Sraga su vyru Timothy; duktė Vida Swiatly su vyru Mark ir Rūta Hansen su vyru Stephen; anūkai Brad, Jeffrey, Laura, Stephen, Lauren, Jamie, Tracy, Elliot, Mark Jr., Richard, Nicole ir Scott; proanūkas Ryan; trys seserys: Elena Paberzs, Elfrida Russell su vyru Walter ir Ruth Auld su vyru Edwin; daug dukterėčių ir sūnėnų bei kiti giminės. A. a. Cecilija buvo duktė a. a. Petro ir Marijonos Gensbigelių ir sesuo a. a. Alberto, Vytauto, Emilijos, Antonijos ir Ann. Velionė pašarvota ketvirtadienį, vasario 11 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro Anderson laidojimo namuose, 21131 W. Renwick Rd., Crest Hill, IL 60403. Religinės apeigos vasario 11 d., ketvirtadienį, 7 val. vakaro Anderson laidojimo namuose. Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 13 d., 10 val. ryto Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Richard G. Anderson ir Kentis Anderson, tel. 815-577-5250 arba AndersonMemorialHomes.com