ONA TERESĖ GRAŽULYTĖ-ABARIENĖ

A†A ONA TERESĖ GRAŽULYTĖ-ABARIENĖ mirė š. m. birželio 12 d., sulaukusi 91 metų.

Gimė 1930 m. rugsėjo 22 d. Suvalkų Kalvarijoje.

Paskutiniu metu gyveno Ann Arbor, MI su dukra Violeta ir žentu Salvatore Viviano.

Giliai nuliūdę liko: dukros – Violeta Viviano su vyru Salvatore, Alma Sventickienė su vyru Edvardu, Paulita Alinskienė su vyru Linu; sūnus Mykolas G. Abarius su žmona Laura; anūkai – Tomas, Elena, Rūta, Raymond, Arielle, Brigita, Veronika, Monika, ir Alexandras; proanūkai – Ava, Julija, Alek, Emma, Anna, Christian Finn ir Lilija; taip pat sesuo Marytė Erlingienė, gyvenanti Dearborn Hts., MI.

Buvo giliai tikinti katalikė. Kol pajėgė, kasdien važiuodavo į šv. Mišias, vėliau klausydavosi jų per televiziją. Kasdien kalbėdavo rožančių ir kitas maldas.

Kartu su vyru, a. a. Mykolu Abariumi dalyvavo Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje veikloje, buvo organizacijos sekretorė. Talkindavo šaulių renginiuose dirbdama virtuvėje – gamindavo cepelinus, kugelį ir kitus lietuviškus patiekalus. Įstojo į Dievo Apvaizdos Tarybą ir vadovavo Krikščioniškos tarnybos komitetui. Prisidėjo prie Dievo Apvaizdos ir Šv. Antano parapijų renginių bei skautų mugių – buvo vyriausia šeimininkė, kartu su vyru ir grupe padėjėjų išvirdavo šimtus cepelinų.

A. a. Onutės Abarienės laidotuvės įvyko š. m. birželio 16 d. Mišias atnašavo klebonas kun. Tomas Miliauskas. Po šv. Mišių velionė buvo nulydėta ir palaidota Holy Sepulchre kapinėse šalia a. a. vyro Mykolo Abariaus.

Nuliūdusi šeima.