PETRAS ANTANAS JESKE

A†A PETRAS ANTANAS JESKE (1999 m. sausio 25 – 2021 m. balandžio 4).

Nuolankiai priimdami Dievo valią pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 2021 m. balandžio 4 d. staiga netekome 22 metų sulaukusio Petro Antano Jeske.

Giliame liūdesyje pasiliko: tėveliai Indrė Rudaitytė ir Dean Jeske, broliai Mattas ir Aleksas, močiutė Ritonė Rudaitienė (a. a. Teodoras) bei daug giminių ir artimųjų Amerikoje ir Lietuvoje.

Petras gimė ir augo Glen Ellyn, Illinois, Čikagos priemiestyje. Lankė Glenbard South High School, buvo gabių mokinių (scholar) sąrašuose, krepšinio komandos kapitonas, beisbolo varsity grupės narys. Lemonte jis lankė Pipirų ratelį, Montessori ir Maironio lituanistinę mokyklą, žaidė krepšinį. Didelį ir atmintiną įspūdį jam padarė dalyvavimas turnyre su bendraamžiais lietuvaičiais Lietuvoje. Petras turėjo daug gerų draugų, nes buvo paslaugus, jautrus – „good kid”, su švelniu humoru. Studijoms pasirinko prestižinę School of Business at Indiana University, kur gegužės 8 d. bus įteikiami mokslo baigimo diplomai (Petro atveju – posthumous).

Pastaruoju laiku Petras ruošėsi paskutiniam egzaminui ir darbui vienoje didelėje verslo draudimo bendrovėje Denver, Colorado.

Petro laidotuvės bus balandžio 17 d., šeštadienį, 11 val. ryto St. Petronille katalikų bažnyčioje 420 Glenwood Ave., Glen Ellyn, IL.

Laidotuvių direkt.: www.williams-kamp.com, tel. 630-668-0016.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Giliame liūdesyje – Šeima.