MIKE „MOTIEJUS” JUKNIUS

A†A MIKE „MOTIEJUS” JUKNIUS mirė š. m. balandžio 3 d. Christ ligoninėje Oak Lawn, IL, sulaukęs 100 metų. Gimė 1921 m. sausio 29 d. Lietuvoje. Gyveno Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: dukros – Genevieve Yeager su vyru Michael ir Irene Tschantz; mylintys anūkai – Matthew su žmona Michelle, Julia ir Alex; proanūkas Matthew; daug dukterėčių, sūnėnų, giminių ir draugų.

A. a. Motiejus buvo a. a. Olgos (Hesas) ir a. a. Olgos Alexandros (Zabalonskas) vyras ir a. a Steve Tschantz uošvis.

Motiejus atvyko į Ameriką 1950 m. ir daug metų dirbo meistru.

Priklausė Marquette Parko lietuvių namų savininkų draugijai, buvo šios draugijos valdybos narys.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, balandžio 9 d. nuo 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Užuojautą galite išreikšti nuotolinėje svečių knygoje: www. palosgaidasfh.com.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.