POVILAS KRYGERIS

A † A POVILAS KRYGERIS. Mirė 2016 m. sausio 28 d. Gimė 1954 m. liepos 6 d., Chicago, IL. Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Chicago, Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: brolis Audrius su žmona Terri; brolis Algirdas su žmona Debra; sesuo Danutė Mastores su vyru Nicholas; sūnėnai ir dukterėčios Julie Marusarz su vyru Joseph, Stephen, Mark, Michael, Catherine ir Matthew Krygeris, Alexander ir Anthony Mastores; prosūnėnas Jackson Joseph Marusarz; teta ir krikšto mama Gražina Traškienė su šeima bei kiti giminės. A. a. Povilas buvo sūnus a. a. Mindaugo ir Danutės Lukoševičiūtės ir sūnėnas a. a. Leono Traškos. Priklausė Liths. Soccer Club. Velionis bus pašarvotas antradienį, vasario 9 d. 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Povilas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com