KLEMENSAS ,,CLEM” POLIKAITIS

A † A KLEMENSAS ,,CLEM” POLIKAITIS. Mirė 2016 m. sausio 28 d. Gimė 1917 m. birželio 1 d. Lietuvoje, Kėdainių rajone, Gudžiūnų kaime. Gyveno Lemont, IL. Nuliūdę liko: žmona Vaclava ,,Irena” Gurčinaitė Polikaitis; duktė Vita Rosynek su šeima; sūnus Rimantas su šeima, kiti giminės ir draugai. A. a. Klemensas buvo vyras a. a. Veronikos. Velionis bus pašarvotas trečiadienį, vasario 3 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 4 d. 9:30 val. ryto iš Petkus laidojimo namų a. a. Klemensas bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com