PRANAS JURKUS

A†A PRANAS JURKUS (1927–2022) mirė 2022 m. sausio 2 d. savo namuose, sulaukęs 94 metų.

Gimė Kretingoje, Lietuvoje.

Gyveno Lockport, IL, anksčiau Elmhurst, IL.

Giliai nuliūdę liko: žmona Jūratė su šeima; dukra Daina su dukra Lija; sesuo Adelė su šeima Lietuvoje ir kiti giminės.

Šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos sausio 22 d., šeštadienį, 12 val. p. p. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Street, Lemont, IL. Po Mišių, 1 val. p. p. – velionio prisiminimas ir pabendravimas Banio šeimos salėje Pasaulio lietuvių centre.

Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Laidotuvės – privačios.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti gedulingose Mišiose ir šios skaudžios netekties paminėjime. A. a. Prano atminimui vietoje gėlių prašome paaukoti Pal. Jurgio Matulaičio misijai arba Pasaulio lietuvių centrui.

Liūdinti žmona ir artimieji.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.