VIKTORAS JURKŠAITIS

A†A VIKTORAS JURKŠAITIS mirė š. m. sausio 3 d. savo namuose Beverly Shores, IN, sulaukęs 68 metų.

Gimė 1953 m. vasario 26 d. Čikagoje.

Nuliūdę liko: mama Nina Jurkšaitis, seserys Silvia Ankus ir Indrė Jurkšaitis; daug sūnėnų ir dukterėčių.

A. a. Viktoras buvo a. a. Jono sūnus.

Laidotuvės vyks šeštadienį, sausio 15 d., 11 val. r. Lietuvių tautinėse kapinėse, 8201 S. Kean Ave., Justice, IL.

Po laidotuvių apeigų – gedulingi pietūs Grand Duke’s restorane, 980 75th St., Downers Grove, IL.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.