VINCAS SKLADAITIS

A † A A†A VINCAS SKLADAITIS Mirė š. m. spalio 29 d. sulaukęs 98 metų.

Gyveno Lemonte, IL. ankščiau Vaterburyje, CT Gimė 1923 m. sausio 13 d. Kybartuose, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: dukterėčios Neringa Ambrozaitis ir Rita Ambrozaitis su vyru John Sorgatz (Aleksa Sorgatz, Andy Sorgatz); sūnėnas Edvardas Skladaitis (Gundega Skladaitis, Kristina Skladaitis, Lina Clark su vyru David Clark) su žmona Chris Wagner.

Vincas buvo a. a. Kosto ir a. a. Magdelenos sūnus bei a. a. Elenos, a. a. Jono (a. a.Elena Bulkaitytė Skladaitienė), a. a. Juozo, a. a. Emilijos (a. a. Stasys Ambrozaitis), a. a. Angelės brolis. Vincas atvyko į Ameriką 1950 m. iš Lietuvos per Vokietija. Jis buvo įvairių lietuvių organizacijų narys. Baigė buhalterijos mokslus. Jis atliko darbo ir visas gyvenimo pareigas rūpestingai ir ištikimai. Jis mylėjo Dievą, savo gimtinę, Lietuvą, ir meiliai pasirūpino brolio Juozo ir seserų Elenutės ir Angelės gerove. Jis mėgo keliauti, bendrauti su draugais ir pažystamais, ir užsiimdavo vario menu.

Laidotuvių Šv. Mišios bus aukojamos lapkričio 26 d., 10 val. ryto Šv. Juozapo Bažnyčioje 46 Congress Ave. Vaterburyje, CT. Po šv. Mišių, laidotuvės vyks Gate of Heaven kapinėse Putname, CT.

Nuoširdžiai kviečiame gimines ir pažįstamus dalyvauti šiuose laidotuvių apeigose.