Ramunė Butikaitė Glowacki

A † A RAMUNĖ BUTIKAITĖ GLOWACKI. Staiga mirė 2013 m. balandžio 19 d., sulaukusi 60 metų. Nuliūdę liko: mama Liuda Butikienė, sūnūs Christopher ir Robert, duktė Tamara su vyru Ray Herce, anūkas Matthew, brolis Vytas su žmona Aušra, dukterėčios Karina ir Renata. A. a. Ramunė buvo duktė a. a. Jurgio. Velionė pašarvota pirmadienį, balandžio 22 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Overman Jones laidojimo namuose, 15219 S. Joliet Road, Plainfield, IL. Laidotuvės įvyks antradienį, balandžio 23 d. 10 val. ryto. Iš laidojimo namų a. a. Ramunė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Tel. 8154369221