Petras P. Kazlauskas

A † A PETRAS P. KAZLAUSKAS. Mirė 2013 m. balandžio 25 d. Nuliūdę liko: žmona Irena, vaikai Vida ir Algis, vaikaičiai Justinas ir Elytė bei visi giminės. Laidotuvės gegužės 10 d.