RAMUTĖ STEIKŪNAITĖ BERGSTROM

A†A RAMUTĖ STEIKŪNAITĖ BERGSTROM mirė š. m. kovo 7 d. Bay Harbor, Florida, sulaukusi 83-ejų metų.

Gimė 1939 m. lapkričio 17 d. Kaune, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: krikšto sūnus Mattew Pocius; pusseserė Danutė su sūnumi Lance; pusbrolis Kęstutis Pocius su žmona Toni, vaikais Mattew ir Teresa; pusbrolis Algis su žmona Brone; kiti giminės Amerikoje bei Lietuvoje.

Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, 1944 m. Ramutė, jos tėvai Zofija ir Antanas bei kiti artimi giminės pasitraukė iš Lietuvos. Visi jie 5-erius metus praleido DP stovyklose Vokietijoje. Atsiradus galimybei išvykti, plaukė laivu per Atlantą ir 1949 metais atvyko į Ellis salą, o iš ten – į East Chicago, Indiana.

1961 m. Ramutė persikėlė gyventi į Čikagą ir 1966 m. ištekėjo. Kartu su vyru gyveno Tucson, AZ, o nuo 1969 m. – Miami, FL. Po skyrybų su vyru Ramutė 33 metus dirbo Miami universiteto Miller medicinos mokyklos bibliotekoje bei ėjo Biomedicinos katedros administracijos asistentės pareigas. 2007 m. išėjo į pensiją.

Ramutė niekada nepamiršo Čikagos ir visada džiaugdavosi sugrįžusi į ją. Lankydavo gimines (ypatingai – dėdę Petrą) ir draugus. Michigano ežeras ir jo apylinkės jai kėlė daug prisiminimų, kurie pagyvindavo šias keliones. Nepaisant to, kad turėjo daug draugų Miami, ji dažnai praleisdavo laiką Lietuvių klube.

Ramutė buvo stipri ir nepriklausoma moteris, labai gerbiama bendruomenėje. Jos netektis visiems paliko didelį liūdesį. Ramutė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse šalia savo tėvų.

Kviečiame gimines, draugus bei pažįstamus prisiminti a. a. Ramutę savo maldose.

Nuliūdę giminės ir draugai.