ALFREDAS V. KULYS

A†A ALFREDAS V. KULYS mirė 2019 m. kovo 17 d. Chicago, IL. Gimė 1930 m. birželio 22 d. Utenoje, Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL, anksčiau – Čikagos Marquette Parko apylinkėje. Nuliūdę liko: žmona Regina Mickevičiūtė; duktė Margarita Kulys Hoffman su vyru Thomas ir jų vaikai Christopher, Lija Ir Vincas Hoffman; duktė Rūta Kulys su vaikais Ilana, Julian ir Nina Litvak; sūnus Robertas Kulys; brolis Osvaldas su žmona Mary ir šeima bei kiti giminės.

Velionis bus pašarvotas kovo 22 d., penktadienį, nuo 9 iki 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St. Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos skautų sąjungai (L.S.S.) Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.