REGIMANTAS JONAS VEDEGYS

A†A REGIMANTAS JONAS VEDEGYS mirė š. m. kovo 20 d. Huntley, IL, sulaukęs 86 metų. Gimė Kaune, Lietuvoje. Dideliame liūdesyje liko: žmona Liucija; jos broliai – Jurgis Paliulionis su žmona Joyce ir Kęstas Paliulionis su žmona Rita; sūnėnai ir dukterėčios.

Karo metu gyveno Vokietijoje, o vėliau Argentinoje. Nuo 1962 m. gyveno Čikagoje ir priemiesčiuose.

Regimantas lankė lietuvių gimnaziją Vokietijoje, vėliau – gimnaziją Buenos Aires, Argentinoje. Argentinoje baigė ir inžinerijos mokslus.

Nors Regimantas augo išeivijoje, jis buvo didelis lietuvis patriotas ir svajojo apie sugrįžimą į mylimą gimtinę. Po nepriklausomybės atkūrimo, jis su žmona Liucija kiekvienais metais bent pusmetį praleisdavo Lietuvoje. Buvo aktyvus skautas Vytis ir didelis lietuvių organizacijų rėmėjas. Mėgo bendrauti su giminėmis ir draugais, labai vertino lietuviškus papročius, meną, muziką ir kultūrą.

Velionio kūnas buvo kremuotas kovo 23 d. Atsisveikinimo su a. a. Regimantu ir laidotuvių data bus paskelbta ateityje. Nuliūdę artimieji.