RIMANTAS PARAKININKAS

A†A RIMANTAS PARAKININKAS mirė 2021 m. gruodžio 13 d. Wisconsine.

Gimė 1934 m. rugsėjo 15 d. Žemaitijos Naumiestyje, Lietuvoje. Anksčiau gyveno St. Petersburg, FL, Čikagoje ir Willow Springs, IL.

Nuliūdę liko: sūnus Rimas Parakininkas; sūnus Kęstas ir Kim; dukra dr. Daiva ir Tracey; brolienė Daiva Bakšienė ir jos vyras Česius Bakšys, jų dukra Ingrida Bakšytė DVM bei kiti giminės.

A. a. Rimantas buvo a. a. Aristidos vyras, a. a. Irenos brolis ir a. a. Andrėjos Bakšys dėdė.

Atsisveikinimas su velioniu vyks gegužės 21 d., šeštadienį, 9 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.