RIMVYDAS EUGENIJUS MULOKAS

A†A RIMVYDAS EUGENIJUS MULOKAS iškeliavo po sunkios ligos 2021 m. kovo 14 d.

Liūdesyje paliko: žmoną Rūtą, dukrą Undinę su vyru Karigaila Petruliu, anūkes Gabiją, Dainavą ir Breką Petrulytes; dukrą Rimą su vyru Christopher Clarke, anūkus Liuciją ir Maksimą; dukrą Aušrą su vyru Mischa Hassan, anūkus Luką, Ailą ir Kieran; brolį Dainių su šeima bei giminaičius Lietuvoje, Australijoje, Kanadoje ir Amerikoje.

Rimas gimė 1942 m. sausio 28 d. Vilniuje, Jono Muloko ir Jadvygos Sakalauskaitės-Mulokienės šeimoje.

Mulokų šeima per karą pasitraukė į vakarus, trumpai gyveno Austrijoje, o nuo 1944 m. – Augsburge, Vokietijoje. Po karo atvykę į Ameriką apsigyveno East St. Louis, vėliau Čikagoje. Studijavo architektūrą University of Illinois, Urbana-Champaign. Studijų metu sutiko savo būsimą žmoną Rūtą Raulinaitytę, su kuria apsivedė 1964 m. Po universiteto baigimo 1966 m. Rimas dirbo architektu Čikagoje. Čia 1969 m. gimė pirma dukra Undinė. Dėl darbo persikėlė į New Jersey, o poto, 1972 m., į Californiją. 1973 m. Rimas su Rūta susilaukė antros dukros Rimos, o 1979 m. – trečios dukros Aušros. 1977 m. Santa Monicoje jis su tėvu architektu Jonu Muloku sukūrė architektų bendrovę ir kartu dirbo. Po tėvo mirties Rimas toliau projektavo ir statė Los Angeles mieste ir jo apylinkėse.

Rimas labai mėgo keliauti. Jie su Rūta apkeliavo visą pasaulį; keliavo taip pat su vaikais ir anūkais. Rimas mylėjo gyvenimą, mokėjo šypsotis, bendrauti, juoktis, švęsti, gyventi čia ir dabar. Jis nieko nepraleisdavo, visur ir visada aktyviai dalyvaudavo, ypač lietuviškoje veikloje. Jis buvo begalinio optimizmo, dosnumo ir humoro žmogus. Mylėjo savo šeimą, draugus, savo tėvynę Lietuvą ir jos krepšinį.

Atsisveikinimas vyks balandžio 14 d. 9:30 val. ryto Forest Lawn, Glendale CA. Vietoje gėlių Rimo Muloko atminimui prašome aukoti anūkų mėgstamiausioms stovykloms:

Rambyno stovyklai (Lithuanian Scouts Association) – 2808 San- ta Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404;

Dainavos stovyklai (Camp Dainava) c/o Gytis Mikulionis – 1315 Santa Rosa, Wheaton, IL 60187.

Prašome visus pažįstamus ir draugus prisiminti velionį maldose.

Nuliūdusi šeima.