STASYS GOŠTAUTAS

A † A STASYS GOŠTAUTAS mirė 2021 m. kovo 12 d. Cape Cod, MA. Gimė 1939 m. sausio 3 d. Kaune, Lietuvoje.

Nuliūdę lieka: žmona Marija, sūnus Vytas Goštautas su su­ža­dė­­tine Gema; dukra Maya Zaprauskis su žentu Alex, anūkės Sau­lė, Vėja ir Lina; dukra Daiva Braunfelds su sužadėtiniu Eric, anū­kai Jonas ir Aistė; giminės ir draugai Lietuvoje ir visame pasau­ly­­je.

Su tėvais pasitraukė į Vokietiją 1944 m., gyveno Miunchene ir ki­tur, vėliau emigravo į Kolumbiją. Nuo pat jaunų dienų dirbo Bo­go­tos spaudoje, domėjosi menu bei Lietuvos vardo ir istorijos pla­tini­mu. Išleido dvi knygas, Arte Lituano (1959) ir Arte Colom­biano (1960). 1961 m. persikėlė į Čikagą. Vėliau gyveno New Yorke, kur 1966 m. Fordham University įgijo bakalauro laipsnį, o 1972 m. New York University apgynė daktaratą. New Yorke dirbo žur­nalis­tu ispanų kalba leidžiamame žurnale „Vision”. Nuo 1968 m. il­gesnį laiką dėstė ispanų literatūrą Wellesley College, vėliau dir­bo Boston University, Lafayette College ir University of Texas at Dallas, kur taip pat redagavo „Translators Review” žurnalą. Bos­to­­­ne užsiėmė verslu ir užaugino šeimą. Kompiliavo ir redagavo kny­gą Čiurlionis: Painter and Composer (1994).

A. a. Stasiui visą gyvenimą rūpėjo kova dėl Lietuvos nepri­k­lau­somybės. Jis nuolat rašė straipsnius lietuvių, anglų ir ispanų periodinėje spaudoje, tarp jų „Vision”, „Drauge”, „Aiduose”, „Met­­menyse”, „Amerikos lietuvyje”, „Bridges” ir kt. Redagavo „Lituanus” ir „Bridges”. Būdamas PEN klubo nariu, tarp kolegų rašytojų garsino Lietuvos priespaudos aktualijas, anksti užmegzdamas ir palaikydamas ryšį su Lietuva. Dažnai grįždavo į tėvynę, o, Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, dėstė ispanų literatūrą Vy­tauto Didžiojo universitete Kaune.

Su velioniu bus galima atsisveikinti prieš šv. Mišias šeštadienį, kovo 20 d., 10 val. r. Šv. Petro bažnyčioje, Pietų Bostone. Gedu­lin­­­gos Mišios bus atnašaujamos 11 val. r. Laidotuvės vyks privačiai. Vietoje gėlių velionio prisiminimui prašoma jo vardu aukoti JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros tarybai (Lithuanian Ame­ri­can Community, Inc.) arba Neringos stovyklai (Camp Neringa Inc.) ℅ Taupa P.O. Box 95 South Boston, MA 02127.

A. a. Stasy, Tėte, Bočiau, mylėsime tave amžinai.

Ilsėkis ramybėje.

Nuliūdusi šeima.