Robertas Mingėla

A † A ROBERTAS MINGĖLA. Mirė 2013 m. rugsėjo 7 d. savo namuose, sulaukęs 89 metų. Gimė Žemačių, Kalvarijoje Atvyko į Ameriką 1950 m., gyveno Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: duktė Rūta Scavo su vyru John, Jr., sūnus Robertas V. Mingėla; duktė Rita E. Messlein; sūnus Romas A. Mingėla; anūkai Leslie ir John Scavo ir Tracey Newport; proanūkas Logan Newport; giminės Lietuvoje ir draugai Amerikoje. A. a. Robertas buvo senelis a. a. Michelle Messlein. Priklausė šauliams, Marquette Park Namų savininkų bendrijai, Pensininkų klubui, BALF’ui, Lietuvių Bendruomenei ir Venesuelos klubui. Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 12 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont ir penktadienį, rugsėjo 13 d. 11 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje (Marquette Park), kurioje 12 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Robertas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos Dukterų draugijai arba Vaikų Viltis organizacijai. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.