Kotryna Batisaitė Žostautienė

A † A KOTRYNA BATISAITĖ SABALIENĖ ŽOSTAUTIENĖ. Staiga mirė 2013 m. rugsėjo 6 d., sulaukusi 90 metų, gyvenusi Asheville, NC, kur gyveno su dukra ir jos šeima. 1949 m. atvyko į Ameriką su vyru Kazimieru, mirusiu 1986 m. ir gyveno Rochester, NY. Ten jie užaugino sūnų Algį, kuris mirė 1995 m. ir dukrą Kristiną. 1976 m. jie išsikraustė į St. Pete Beach, FL, kur išgyveno daugiau nei 30 metų ir aktyviai dalyvavo lietuvių bendruomenės veikloje. Iš šio pasaulio Kotryna iškeliavo su šypsena. Jos kelionė buvo rami, bemiegant užmigo amžinai. Nors labai nuliūdę, tikimės, kad mamytė paliko pasaulio vargus ir iškeliavo į daug geresnę vietą. Lai Dievulis ir visi angelėliai priima ją į Amžiną rojų. Nuliūdę liko: Kristina Sabalytė Krulikienė su vyru Ricardo; anūkai Viktorija, Giedrė, Gintaras, Linas ir Katrina; dukterėčios Laimutė Jonušaitė Vosylienė, Nijolė ir Danutė Jonušaitės, ir Aldona Sabalis. Šv. Mišios už velionę bus aukojamos 2013 m. spalio 19 d. Rochester, NY, Our Lady of Lourdes Church,10 val. ryto. Po Mišių a. a. Kotryna bus palaidota Holy Sepulchre Cemetery.