ROMA MURPHY SIDERAVIČIŪTĖ

A † A ROMA MURPHY SIDERAVIČIŪTĖ. Mirė 2016 m. gegužės 20 d. Gimė 1930 m. gegužės 1 d., Lietuvoje, Šakių apskr., Gelgaudiškyje. Gyveno Brownsburg, IN, anksčiau Indianapolis, IN, Cicero, IL ir Chicago, IL. Nuliūdę liko: duktė Victoria Arthur su vyru Eric; anūkai Ryan ir Paul; brolis Antanas Sideravičius su žmona Rasa Čepukėnaite. A. a. Roma buvo žmona a. a. James E. Murphy. Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, gegužės 26 d. nuo 3 val. p. p. iki 7 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Atsisveikinimas penktadienį, gegužės 27 d., 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Saulutei” arba Salvation Army. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com