LINAS J. PAUŽUOLIS

A † A LINAS J. PAUŽUOLIS. Mirė 2016 m. gegužės 14 d., sulaukęs 59 metų. Gimė 1957 m. vasario 13 d., Chicago, IL. Gyveno Hanover Park, IL, anksčiau Marquette Park. Nuliūdę liko: žmona Carrie Rudd Paužuolienė; sūnus Antanas, sūnus Dominic; tėvas Antanas Paužuolis; brolis Rimantas su žmona Patricia; brolis Algirdas su žmona Judy; dukterėčia Lindsey Bartlett su vyru Jacob, vaikai Emma ir Ellie; sūnėnas Nicholas Paužuolis su žmona Gigi, vaikai Ashton ir Lilliana; sūnėnas ir krikšto sūnus Thomas Paužuolis su žmona Nicole; krikšto sūnus Gianni Bandera; krikšto duktė Hayley Ellen Petkus; artimi draugai Domenic Bandera su žmona Mary ir Donny Petkus bei kiti giminės Lietuvoje. Priklausė Lietuvos Skautų organizacijai. A. a. Linas buvo sūnus a. a. Emilijos Vaitkevičiūtės. Velionis bus pašarvotas penktadienį, gegužės 20 d. nuo 2 val. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Gegužės 21 d., šeštadienį, 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park vyks atsisveikinimas. 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Linas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti LSA Lituanicos tuntui arba Rako stovyklai. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com