RŪTA MARIJA MARDOSZ (VAITKUTĖ)

A†A RŪTA MARIJA MARDOSZ (VAITKUTĖ) mirė spalio 24 d. Park Ridge, IL, sulaukusi 63 metų.

Gimė 1958 m. kovo 11 d.

Gyveno Lemonte, anksčiau Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: dukterys Arion ir Aila; anūkai Ricky ir Carson; tėvas Vytas ir brolis Tomas Vaitkus.

Rūta buvo a. a. Aldonos Vaitkienės duktė.

Velionė bus pašarvota antradienį, lapkričio 2 d., 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse ir prisiminti a. a. Rūtą savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.