SABINA JŪRATĖ MISIŪNIENĖ VILKAITYTĖ

A†A SABINA JŪRATĖ MISIŪNIENĖ VILKAITYTĖ mirė š. m. liepos 22 d. Gimė 1932 m. vasario 16 d. Vilniuje, Lietuvoje. Gyveno Downers Grove. IL, anksčiau Marquette Park, Chicago, IL.

Nuliūdę liko: sūnėnas Kenneth Vilkaitis su žmona Alina, kiti giminės ir artimieji. Laidotuvės privačios. Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.