SALOMĖJA SALDŪNAS

A†A SALOMĖJA SALDŪNAS mirė š. m. rugpjūčio 23 d. Gimė 1924 m. vasario 3 d. Kaune. Gyveno Orlando, FL.

Nuliūdę liko: duktė Ines, sūnūs Ricardo, Renato ir Roberto su šeimomis; 8 anūkai, 7 proanūkiai bei kiti giminės.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Liūdinti šeima.