ŠARŪNAS RIMAS

2021 m. sausio 13 d. po ilgos ligos Amžinybėn iškeliavo A†A Ps. fil. ŠARŪNAS RIMAS.

Gimė 1938 m. gegužės 29 d. Kaune. Su tėvais ir broliu 1949 m. atvyko į JAV, baigė inžinerijos mokslus, įkūrė savo bendrovę Champaign, IL. Dirbdamas Čikagoje rūpinosi dangoraižių, ligoninių bei kitų pastatų oro kokybe.

Šarūnas nuo mažens skautavo, buvo Akademinio skautų sąjūdžio ir jos valdybos narys, pirmininkavo Vydūno jaunimo fondui, daug metų tvarkė LSS archyvą Lemonte. Jis prisidėjo prie Tautodailės galerijos ir Lietuvių Dailės muziejaus įsteigimo Pasaulio lietuvių centre.

Su šokių grupe „Grandis” 1957 m. dalyvavo pirmoje šokių šventėje. Vėliau šoko veteranų grupėje „Lėtūnas” ir dalyvavo visose šventėse Amerikoje bei Lietuvoje.

Šv. Mišios už velionį bus aukojamos penktadienį, sausio 22 d., 10 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte. Atsisveikinti bus galima nuo 9 val. r. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.
Nuliūdę liko: žmona Vida, svainė Aldona Rauchienė su dukra Lina (Michael), pusseserė Aldona Rukuižienė, krikštadukrė Daiva Miller su šeima, daug pusbrolių ir pusseserių iš Rimų šeimos pusės, kiti giminės Amerikoje bei Lietuvoje.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Šarūną savo maldose.
Nuliūdusi šeima.