DONATAS STUKAS

A†A DONATAS STUKAS mirė š. m. sausio 9 d. Daytona Beach Shores, FL, sulaukęs 99 metų. Gimė 1921 m. liepos 19 d. Skapiškyje, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: sūnūs – Edmundas su žmona Živile Chirban ir Andrius, anūkės Justina ir Maira bei proanūkas Wesley.

Donatas į Ameriką imigravo po karo, 1951 metais. Čia sutiko savo žmoną Leonidą, su kuria išgyveno beveik 68 metus.

Leonida ir Donatas 33 metus gyveno Čikagoje, o 1983 m. išėję į pensiją persikėlė į Floridą. Iš pradžių gyveno Orlando, vėliau – Daytona Beach Shores. Čia jiems patiko mažesnė lietuvių visuomenė ir jauki katalikiška parapija.

A. a. Donatas buvo a. a. Juozo ir a. a. Teresės Stukų sūnus, a. a. Liudo brolis ir a. a. Leonidos vyras.

Velionis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Laidotuvės privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Donatą savo maldose. Nuliūdusi šeima.