SES. MARY PHILLIP RAMOŠKA

A†A SES. MARY PHILLIP RAMOŠKA, SSC. Mūsų mylima seselė mirė š. m. gruodžio 17 d., sulaukusi 100 metų. Vienuolės
įžaduose išgyveno 77 metus. Seselė Mary Phillip gamindavo maistą įvairiuose vienuolynuose, taip pat dirbo mitybos sektoriuje Čikagos Šv. Kryžiaus bei Loretto ligoninėse, Šv. Šeimos Viloje Lemonte. Gavusi gailestingosios seselės/slaugytojos laipsnį, ji dirbo slauge St. Joseph Home for the Aged, Holland, PA ir Motinos namų ligoninėje Čikagoje. 2005 m. pradėjo tarnauti kaip maldos ministrė – iš pradžių Motinos namų vienuolyne Čikagoje, o vėliau – Franciscan Village Lemonte.

Liko giliai nuliūdę: jos seserys – ses. Lourdine Ramoška Lemonte ir Helen Rjenches Taylor PA; daug dukterėčių, sūnėnų, pusbrolių bei šv. Kazimiero kongregacijos vienuolės.

A. a. ses. Mary Phillips buvo a. a. Walter ir a. a. Grace duktė bei a. a. Mary Ramoška, a. a Aldonos Kucy, a. a. Frances Bullet, a. a. Walter, a. a. Joseph and a. a. John Ramoškų sesuo.

Velionė bus pašarvota gruodžio 21 d., pirmadienį, nuo 9 iki 10 val. ryto Šv. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti SSC Retirement Fund: www.sistersofstcasimir.org arba 2601 W. Marquette Road, Chicago IL 60629. Nuliūdusios Šv. Kazimiero seserys.

Laidotuvių direktorius – David Gaidas, tel. 708-974-4410.