REGINA PEMKUTĖ OSTIENĖ (OSTRAUSKIENĖ)

Velionei buvo 86-eri metai. Gimė 1934 m. vasario 24 d. Lietuvoje. Į Ameriką atvyko kartu su mama Izabele Pemkiene (a. a.), gyveno Cicero, IL.

Regina buvo a. a. Aldonos Underienės ir a.a. dr. Kazio Pemkaus sesuo ir a.a. Amber Rose močiutė.

Dideliame nuliūdime liko: duktė Alma Triplett su vyru Mark, anūkai Matthew, Jacob ir Justin; duktė Rita Rušėnienė su vyru Audriumi, anūkai Viktoras, Petras ir Vincas; sūnus Ronaldas Ostis su žmona Roberta, anūkas Anthony bei kitos giminės.

Roosevelt University Regina įgijo chemijos specialybės bakalauro laipsnį; 1960 m. ištekėjo už Algirdo Osčio-Ostrausko. Šeima gyveno Čikagoje, Hinsdale, Oak Brook ir Lisle, IL. Regina buvo veikli ateitininkė, aktyviai dalyvavo ,,Vaiko vartai į mokslą” ir ,,Saulutės” organizacijų veikloje bei finansiškai jas rėmė.

Laidotuvės bus privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.