SESELĖ MAUREEN JUOZAPAVIČIUS, SSC

A†A SESELĖ MAUREEN JUOZAPAVIČIUS, SSC mylima seselė Maureen Juozapavičius, SSC, mirė 2019 m. liepos 29 d., sulaukusi 92 metų. Nuliūdę liko: sūnėnai Daniel ir Anthony (Nina) Juozapavich bei sūnėno duktė Nina Juozapavich. A. a. seselė Maureen buvo a. a. Anthony ir a. a. Evos Juozapavičių duktė, a. a. Anthony Juozapavich sesuo, a. a. Ninos Juozapavich brolienė.

Šv. Kazimiero vienuolės įžaduose ji išgyveno 72 metus. Seselė Maureen dirbo pradžios mokyklos mokytoja ir auklėtoja Illinois (Čikagoje ir Northbrook), New Mexico, Nebraska ir Florida valstijose. Marijos Aukštesniojoje mokykloje ji buvo dėstytoja ir moksleivių patarėja. Dirbo pastoracinį darbą Švento Kryžiaus ligoninėje.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, rugpjūčio 3 d., nuo 10:15 val. ryto iki 11:30 val. ryto Franciscan Village Chapel koplyčioje, 1270 Village Drive, Lemont, Illinois, kurioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, 2601 W. Marquette Road, Chicago, IL 60629, tel. 773-776-1324. Nuliūdę artimieji.

Laidotuvių direktorius – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.