SESUO TERESITA MIKSAS

A † A SESUO TERESITA MIKSAS, SSC. Mylima seselė, auklėtoja, globėja mirė 2016 m. kovo 24 d., sulaukusi 95 metų. Šv. Kazimiero vienuolyno įžaduose išgyveno 76 metus. Sesuo Teresita patarnavo pradinėse ir vidurinėse mokyklose Illinois, Nebraska ir Pennsylvania, daug metų papildomai mokė Maria High School, vadovavo SSC mokyklose, Maria High School moterų klubui, buvo SSC Leadership komandos narė.
Nuliūdę liko: dukterėčia Jan Geden (Nick), gyvenanti Erie, Colorado. Ji buvo duktė a. a. Apolinaro ir Marcella Miksas, sesuo Victoro Miksas, seselės Margaret Miksas, SSC, Euphrasia Drabik. Atsisveikinimas ir lankymas įvyko pirmadienį, kovo 28 d. 10:45 val. r. Franciscan Village Chapel, 1270 Village Dr., Lemont. Šv. Mišios už a. a. Teresitą buvo aukojamos 12 val. p. p. Velionė palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti SSC Retirement Fund, tel. 773-776-1324. Šv. Kazimiero seserys.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com