VIDUTIS KERAMINAS

Eidamas 68 metus staiga mirė Jono ir Onutės Keraminų sūnus A † A VIDUTIS KERAMINAS. Vidutis gimė 1947 m. liepos 11 d. Vokietijoje. Keraminų šeima atvyko į Ameriką 1949 metais, gyveno New Yorke, o vėliau persikėlė į Rockford, IL. Vidutis Keraminas buvo pagrindinis NY lietuvių tautinių šokių šokėjas, dalyvaudavo Pasaulio Lietuvių dainų ir šokių šventėse, buvo puikus tautodailės meistras. Kaip ir visi to laikmečio tremtiniai, Keraminai labai daug padėjo Lietuvos žmonėms ir garsino Lietuvos vardą Amerikoje. Savo namuose Keraminai įkūrė unikalų „Lietuvos kambarį”, kuriame sukaupta Keraminų šeimos rankdarbių, apdovanojimų bei lietuviškos tautodailės kolekcija. Tėtis Jonas Keraminas (1924–2001), tautodailės meistras bei aktyvus kovotojas už Lietuvos Nepriklausomybę, savo darbais garsino lietuvybę Rockforde, buvo apdovanotas garbingu „Metų Tėvo” apdovanojimu. Onutė Keraminienė, Vidučio mama, tiek Lietuvoje, tiek visoje Amerikoje gerai žinoma šiaudinukų meistrė. Ji savo darbais remia Čikagos Jaunimo centrą, Balzeko muziejų, Lietuvos Dukterų draugiją, „Draugą” ir kitas organizacijas. Onutė įkūrė Lietuvos Kultūrinio paveldo galeriją Rockfordo „Ethnic Heritage Museum”, jos dovanotais rankdarbiais, tautiniais kostiumais, knygomis, grožisi muziejaus lankytojai. Onutė Keraminienė ilgametė Lietuvos Dukterų draugijos narė. Už nuopelnus garsinant Lietuvą bei pasiaukojančią pagalbą kitiems, ji vienintelė lietuvė gavusi „Amerikos Moterų Revoliucionierių” aukso ordiną. Būdama 87 metų, Onutė vis dar aktyviai rūpinasi lietuvybe ir remia daugelį lietuviškų organizacijų. Lietuvos Dukterų draugija reiškia nuoširdžiausią užuojautą ilgametei LD draugijos narei Onutei Keraminienei ir jos artimiesiems, dėl mylimo sūnaus Vidučio Keramino mirties. Velionio palaikai bus laidojami Tennessee valstijoje, kur gyvena dukra Even Keraminas-Kidd. Šv. Mišios už a. a. V. Keraminą bus aukojamos balandžio 10 d., sekmadienį, 11 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 E. 127th Street, Lemont, IL. Lietuvos Dukterų draugija.