Siegfriedas Patra

A † A SIEGFRIEDAS PATRA. Mirė 2013 m. rugsėjo 22 d., sulaukęs 87 metų amžiaus. Gimė Karklininkuose, Klaipėdos krašte, buvo Janio ir Emmos Patrų sūnus. Nuliūdę liko: žmona Milda; dukterys Judita Jozaitienė; Rūta (Mark) Vandermolen; anūkai Vilija ir Vytas Jozaičiai, Aras ir Laima Augustaičiai; svainiai Irma Laisvėnaitė, Rūta (Martynas) Buntinai ir jų sūnūs Rimas (Tracey), Darius (Tina), Aras (Karen). Taip pat liūdi giminės bei draugai Amerikoje ir Lietuvoje. Budėtuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 26 d., 7 val. v., lankymas nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v., 9236 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL 60457, tel. 7084305700. Atsisveikinimas įvyks penktadienį, rugsėjo 27 d., 11 val. r. (lankymas nuo 10 val. r.) taip pat Lack and Sons Funeral Home. Po atsisveikinimo pamaldų velionis bus išlydėtas į Lietuvių Tautines kapines. Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.