Virgilija Balnienė Dūdėnaitė

A † A VIRGILIJA BALNIENĖ DŪDĖNAITĖ. Mirė 2013 m. rugsėjo 20 d.Gyveno Downers Grove, anksčiau Marquette Park apylinkėje, Čikagoje. Gimė 1922 m. gruodžio 23 d. Lietuvoje, Zarasuose. Nuliūdę liko: vyras Vytas; duktė Ramutė Ewert su vyru John, duktė Aurelia Young; duktė Virginia Stanton su vyru Daniel; sūnus Francis su žmona Patricia; 9 anūkai, 5 proanūkai ir daug dukterėčių ir sūnėnų. A. a. Virgilija buvo pašarvota pirmadienį, rugsėjo 23 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks antradienį, rugsėjo 24 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto a. a. Virgilija bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Virgilija bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com