SOPHIE D. MONTVILAS (ABARAVIČIUS)

A†A SOPHIE D. MONTVILAS (ABARAVIČIUS) mirė liepos 4 d., sulaukusi 83-ejų metų. Gimė 1935 m. liepos 22 d. Lietuvoje. Gyveno Lemonte. Nuliūdę liko: dukros Dana su vyru David Thoele, Ruth Quint, Jane Montvilas, Genė su vyru Joe Luzzo; sūnus Jonas Jr.; anūkai Jason Quint ir Shane Thoele; trys proanūkai. A. a. Sophie buvo a. a. Jono žmona.

Ilgus metus išdirbo „Ace Hardware” bendrovėje. Priklausė Lemont Senior Group. Velionė bus pašarvota antradienį, liepos 9 d., nuo 9:30 val. r. iki 10:30 val. r. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 Southwest Hwy., Palos Hills, kur 10:30 val. r. bus meldžiamasi už velionės sielą. Po apeigų velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidotuvių direktorius – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.