STANISLOVAS VILUTIS

Mūsų mylimas vyras, tėvelis ir senelis A†A STANISLOVAS VILUTIS mirė 2021 m. gruodžio 30 d., sulaukęs 95 metų.

Gyveno Hickory Hills, IL, anksčiau Cicero, IL.

Gimė Utenos apskrityje, Užpalių valsčiuje, Šeimyniškių km. Nuliūdę liko: žmona Michalina Vilutienė (Martinkutė), sūnus Juozas, dukra Danguolė su vyru Gary Przewoznik; anūkai Monika ir Henrikas Przewoznik; a. a. brolio Broniaus šeima Lietuvoje; artimi giminės Sofija ir Gabrielius Rudavičiai; krikšto dukra Dana Babarskienė bei kiti giminės Lietuvoje.

Velionis buvo pašarvotas antradienį, sausio 4 d. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje buvo aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Po šv. Mišių velionis buvo palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai prašome prisiminti velionį savo maldose.

Liūdinti šeima.

Laidot. direkt. – Lack & Sons, tel. 708-430-5700 arba lackfuneralhome.com.