STASĖ VIŠČIUVIENĖ (UGIANSKYTĖ)

A†A STASĖ VIŠČIUVIENĖ (UGIANSKYTĖ) mirė š. m. liepos 24 d. sulaukusi 94 metų. Gimė 1924 m. birželio 24 d. Akmenėje, Lietuvoje. Gyveno Brighton Parke, Čikagoje. Nuliūdę liko: dukros – Milda su vyru Charles Roberts, Nijolė su vyru James Oker, Vida su vyru George Musielak; sūnūs – Stepukas Viščius su žmona Ramona, Linas Viščius; anūkai – Lisa, Erica, Andrea, Michael, Eva, Laura, Lucy, Jillian, Lindsey, Andrew, Alexa ir Jessica; proanūkai – Jimmy, Charlie, Dylan, Elena, Gabija, Evelina, Stephanie, Alex, Savanna; pro-proanūkas Draven ir giminės Lietuvoje.

A. a. Stasė buvo a. a. Vladislovo ir Ievos Ugianskių dukra, a. a. Dalytės mama ir a. a. Stepono žmona. Karo metus praleido Hanau stovykloje, Vokietijoje. Ten palaidojo dukrelę Dalytę. Atvyko į Ameriką su mama ir dukra Milda. Čikagoje sutiko Steponą Viščių ir sukūrė šeimą. Kartu įkūrė ,,Jonas Inn”, kuriame darbavosi 40 metų. 1958 m. abu priėmė Amerikos pilietybę.

1987 m. atsikėlė gyventi į Brighton Parko rajoną, kur Stasė dalyvavo Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos veikloje, daug metų vadovavo Amerikos lietuvių Romos katalikių moterų sąjungai, buvo jos pirmininkė. Rašydavo straipsnius ir eilėraščius „Draugo” laikraščiui.

Stepas ir Stasė užaugino penkis vaikus, šeimoje palaikydami gyvą lietuvišką kultūrą – per lituanistines mokyklas, skautų veiklą, tautinius šokius ir lietuviškas dainas. Vasaromis Stasė važiuodavo kelioms savaitėms į Minnesotą, kur gyveno duktė Milda.

A. a. Stasė Viščiuvienė bus pašarvota pirmadienį, liepos 29 d., nuo 1 val. p. p. iki 8 val.v. Szykowny Funeral home, 4901 South Archer Avenue. Antradienį, liepos 30 d., 10 val. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje Brighton Parke bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidotuvių direktorius – Jonathan Siedlecki,
tel. 773-735-7521, www.szykownyFuneralHomeIL.com.