Stasė Vedeckaitė Škėrienė

A † A STASĖ VEDECKAITĖ ŠKĖRIENĖ. Mirė 2013 m. rugsėjo 27 d., savo namuose Woodstock, CT, Putnamo kaimynystėje. Gimė 1922 m. gruodžio 1 d., Užkalnupio km., Kalnųjų parapijoje, Raseinių apskrityje. Mokėsi Raseinių gimnazijoje, kurią baigus, pradėjo odontologijos studijas Vytauto Didžiojo universitete, Kaune. 1944 metais pasitraukė į Vokietiją ir odontologijos studijas baigė Freiburgo universitete. Vokietijoje dirbo savo profesijoje. Į JAV atvyko 1949 metais. Trumpai gyveno Rochester, NY, ilgiausiai Brooklyn, NY. Vyrui, Antanui Škėriui, PhD., sulaukus pensininko amžiaus, persikėlė gyventi į Woodstock, CT. Gimnazijoje ir studijų metu buvo aktyvi ateitininkė. Gyvendama Woodstock, CT, talkino Marijos Nekalto ?Prasidėjimo seselėms bei aktyviai dalyvavo Putnam Lietuvių Bendruomenės veikloje. Nuliūdę liko: sūnus Antanas Škėrys su žmona Rita, anūkai Amelia, Aura, Petras, Elena Škėriai, brolis Algis Vedeckas su žmona Roma bei giminės Lietuvoje, Amerikoje ir Kanadoje. A. a. Stasė palaidota 2013 m. spalio 2 d. Marijos?Nekalto Prasidėjimo seserų Dangaus Vartų kapinaitėse, Putnam, CT.