Albina Ramanauskienė Kašelytė

A † A ALBINA RAMANAUSKIENĖ KAŠELYTĖ. Mirė 2013 m. rugsėjo 25 d., 1:10 val. ryto, sulaukusi 80 metų. Gimė Lietuvoje, gyveno Oak Lawn, IL. Nuliūdę liko: duktė Asta Vaichys su vyru Gintu; sūnus Donatas su žmona Rasa; duktė Indrė Paškauskienė su vyru Raimundu; duktė Renata Borucki su vyru Clinton; anūkai Linas, Daiva, Sabina, Regina ir Diana; svainė Dalia Ramanauskienė; dukterėčia ir sūnėnai; giminės Lietuvoje ir draugai Amerikoje. A. a. Albina buvo žmona a. a. Liudo; sesuo a. a. Eugenijos Zubrickienės, svainė a. a. Jono Ramanausko. Priklausė Liet. skautams. Velionė buvo pašarvota penktadienį, rugsėjo 27 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės šeštadienį, rugsėjo 28 d. Tėvų Jėzuitų koplyčioje, kurioje 10 val. ryto aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Albina bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoj gėlių, prašome aukoti Rako stovyklai arba Tėvams Jėzuitams. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com