Stasė Vilimaitė Vaišvilienė

A † A STASĖ VILIMAITĖ VAIŠVILIENĖ. Mirė 2013 m. rugsėjo 24 d. namuose, sulaukusi 92 metų. Gimė ir augo Lietuvoje, Mažeikiuose. Mokėsi Šiaulių Mokytojų seminarijoje. Karo nublokšta į Vokietiją. Vėliau gyveno Anglijoje, Kanadoje. 1957 m. emigravo į JAV. Amerikoje įgijo Amerikos Montessori draugijos ir Tarptautinės Montessori asociacijos diplomus. Visą savo gyvenimą paaukojo dirbdama su ikimokyklinio amžiaus vaikais, aktyviai dalyvaudama Lietuvių Bendruomenės, Ateitininkų veikloje, aukomis remdama įvairias visuomenines organizacijas, platindama Montessori idėjas Lietuvoje, rašydama straipsnius pedagoginėmis temomis į spaudą. Buvo žmona a. a. Vlado Vaišvilos. Liūdesyje liko: vyriausio brolio a. a. Petro (žuvo lageryje) sūnus Zigmas, marti Irena, anūkai Silvija ir Tomas su šeimomis. Lietuvoje brolių: a. a. Petro žmona Liuda, a. a. Igno žmona Eleonora, a. a. Česlovo žmona Felicija, jų vaikai Vytautas ir Daina su šeimomis bei kiti giminės ir pažįstami. Šv. Mišios bus aukojamos Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte antradienį, spalio 1 d. 12 val. p. p. Nuoširdžiai kviečiame draugus, pažinojusius ar dirbusius su a. a. Stasele, atvykti pasimelsti už Jos sielą. Vietoj gėlių prašome aukoti Žiburėlis Montessori Lithuanian school.