ALGIMANTAS RASTAUSKAS

Su liūdesiu pranešame, kad 2020 m. liepos 3 d. Buenos Aires mieste, eidamas 85-uosius metus mirė A†A ALGIMANTAS RASTAUSKAS.

Gimė 1935 m. kovo 5 d. Biržų rajone, Vabalninke. Ten gyveno su tėvais Baliu ir Ona (Vasiliauskaitė) Rastauskais ir broliu Vytoliu iki Antrojo pasaulinio karo, kurio metu šeima buvo priversta pasitraukti į Vokietiją. Ten gyveno Gross-Hesepe pabėgėlių stovykloje, kol 1948 m. emigravo į Argentiną.

Dideliame liūdesyje liko: žmona Nelida (Stasytė), dukros – Ariana su vyru Gintaru Kairevičiumi, Daniela su vyru Gailiu Draugeliu; anūkai – Martynas Kairevičius, Lukas ir Ignas Draugeliai; dukterėčia Stacy su vyru Stephen Bretherton, jų vaikai William ir James Bretherton.

Algimantas lankė pradžios mokykla Vabalninke. Pabėgėlių stovykloje Vokietijoje baigė pradinį mokslą ir pradėjo mokytis lietuvių gimnazijoje. Vėliau mokslus tęsė Buenos Aires, kur 1965 m. Argentinos Technologijos universitete įgijo elektros inžinerijos diplomą. IIgus metus dirbo inžinieriumi tarptautinėse bendrovėse „Otis”, „Pirelli” ir „Siemens”.

Jis buvo iškilus Argentinos Lietuvių Bendruomenės veikėjas, dažnai atstovaudavo jai įvairiuose renginiuose ir nuolat paremdavo išeivijos lietuvių organizacijų veiklą. Jis buvo skautas vytis, vyrų ansamblio „Aitvaras” bei tautinių šokių ir dainų ansamblio „Daina” narys, „Rambyno” šokių grupės vedėjas, VII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Pietų Amerikoje ruošos komiteto patarėjas. Labai mėgo bendrauti su draugais, vertino lietuviškus papročius, meną, muziką ir kultūrą, o ypatingai mylėjo Lietuvos gamtą. Savo gyvenimu ir nenuilstama veikla jis liudijo meilę Lietuvai ir buvo didelis jos patriotas.

Daugiau nei 20 metų Algimantas dirbo Lietuvos diplomatinėje tarnyboje, siekdamas kurti bei tvirtinti Lietuvos ir Argentinos bendradarbiavimą. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Algimantas buvo paskirtas pirmuoju Lietuvos garbės konsulu Argentinai (1992–2000 m.). Jis dirbo diplomatinį darbą atkuriant Lietuvos santykius su šia šalimi. Jis taip pat dirbo konsulinį darbą, padėdamas lietuvių kilmės argentiniečiams suartėti su tėvyne Lietuva. 2000 m. Algimantas padėjo Lietuvos užsienio reikalų ministerijai įsteigti vienintelę Lietuvos ambasadą Pietų Amerikos žemyne. Konsulinių reikalų patarėju dirbo iki 2012 metų.

Už nuopelnus Lietuvai, pasižymėjimą uoliu ir sąžiningu darbu valstybinėje tarnyboje ir visuomeninėje veikloje, 1996 m. jam buvo įteiktas apdovanojimas – Lietuvos Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius. Už nuopelnus garsinant Lietuvos vardą, 2009 m. Lietuvos užsienio reikalų ministerija įteikė apdovanojimą „Lietuvos Tūkstantmečio Žvaigždė”.

Kviečiame prisiminti a. a. Algimantą savo maldose. Nuliūdusi šeima.