STEFA BUROKIENĖ PAULIUKEVIČIŪTĖ

A†A STEFA BUROKIENĖ PAULIUKEVIČIŪTĖ mirė š. m. lapkričio 13 d., Palos Park, IL, sulaukusi 101 metų. Gimė 1919 m. vasario 20 d. Lietuvoje. Gyveno Palos Hills, anksčiau Čikagos Brighton Parko ir Marquette Parko apylinkėse.

Nuliūdę liko: duktė Violeta; sūnus Gintas su žmona Laura; anūkai – Aleksas, Liana su vyru Joshua, Erikas ir Kristina su vyru Brian; proanūkai – William ir Lucy; seserys Gražina Vaičaitienė ir Irena Putrienė su šeimomis; pusseserė Staselė Pauliukevičiūtė ir artima giminaitė Siga Frismantienė su šeima.

A. a. Stefa buvo a. a. Alfonso žmona ir a. a. Stasės Rupinskienės sesuo.

1941 m. ji baigė Vilniaus Pedagoginį institutą, įgydama antrojo laipsnio pradžios mokyklos ir vidurinės mokyklos mokytojos diplomą. Tų pačių metų rudenį pradėjo vadovauti ir mokytojauti B. Gudelių pradžios mokykloje, Vilkaviškio apskrityje. Stefa iki 1949 m. taip pat dirbo mokytoja pabėgėlių stovyklose Vokietijoje – Neumünster, Shleswig ir Flensburg.

Stefa buvo nuoširdi lietuvybės puoselėtoja, labai mylėjo lietuvių kalbą ir gražiai ja kalbėti išmokė savo vaikus bei anūkus. Visada tolerantiška, dosni ir paguodžianti, ji buvo mylima ne tik savo artimųjų, bet ir mėgiama Kr. Donelaičio lituanistinės mokyklos mokinių. Aktyviai dalyvavo išeivijos visuomeninėje veikloje ir labdaros organizacijose, buvo ištikima „Draugo” skaitytoja ir rėmėja.

Velionė bus pašarvota pirmadienį, lapkričio 16 d., 9 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Advocate Hospice. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.