TERESĖ KUČYS

A † A TERESĖ KUČYS mirė 2019 m. lapkričio 18 d. Lemonte, IL. Gimė 1922 m. gegužės 5 d. Lietuvoje. Atvykusi į JAV apsigy­ve­no Bostone, vėliau persikėlė į Čikagą, gyveno Evergreen Parke ir Lemonte.

Nuliūdę liko sesuo Monika Kabliauskas ir tolimesni giminės. Velionė bus pašarvota lapkričio 21 d., ketvirtadienį, 9 val. ry­to Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Street, Lemont IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Pasaulio lietuvių centrui, Le­mont. IL. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Laidotuvės privačios. Liūdintys artimieji.