VALĖ KLIKNIENĖ GUMAUSKAITĖ

A†A VALĖ KLIKNIENĖ GUMAUSKAITĖ mirė 2022 m. sausio 11 d. Darien, IL.

Gimė Kudirkos Naumiestyje, Lietuvoje.

Gyveno Lemont, IL, anksčiau Western Springs, IL ir Chicago Marquette Park apylinkėje.

Nuliūdę liko: dukros Vida Slapšienė ir Jonė Vaznelienė; anūkai Andrėja Williamson su vyru Brandon; Aleksa Slapšytė ir Tomas Slapšys; Petras Vaznelis su žmona Diane; Vytas Vaznelis su žmona Trish ir Laura Ward su vyru Max.

A. a. Valė buvo a. a. Alfonso žmona.

Priklausė Lietuvių skautams ir Pasaulio lietuvių centrui. Velionė buvo pašarvota penktadienį, sausio 14 d. 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.