VALERIA PLEIRYS (VELAVIČIŪTĖ)

Mylima žmona (a. a. Jono Pleirio), mama, babulė ir prosenelė A†A VALERIA PLEIRYS (VELAVIČIŪTĖ) žemišką kelionę užbaigė 2019 m. liepos 23 d. savo namuose Smith Village, Chicago, IL. Gimė 1926 m. spalio 7 d. Kartenoje, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: dukros Virginija su vyru Petru Jokubausku, Julytė su vyru Vytu Kasniūnu, Vida Bartašius (a. a. Ray Bartašius), Alda su vyru Šarūnu Brakausku; anūkai Erika Jokubauskas su vyru Dariumi Lalas, Laura (Jokubauskas) su vyru Tomu Rupinsku, Vytas Kasniūnas III su žmona Tracy, Nina Kasniūnas (Andy Gruver), Lisa, Justinas ir Andrius Bartašius, Victor ir Krista Brakauskas su sužadėtiniu Kovu Polikaičiu; proanūkai Aven Kasniūnas, Gabriel Lalas, Benjamin Rupinskas; sesuo Aldona Andrijonienė (LaGrange Park, IL), jos dukros Rita Olson ir Marytė Andrijonas su vyru Dennis Riley, (kita sesuo – Elena Warren, jau a. a.); taip pat daug giminių Lietuvoje ir Californijoje.

A. a. Valeria, mūsų mylima mama ir babulė, praleido daug laiko su savo anūkais – pasakojo apie malonias jaunystės dienas Lietuvoje, kur augo su sesutėmis Aldona ir Liole (Elena) – Kartenoje, Kretingoje ir maloniausias dienas prie Platelių ežero. Atvykusi į Ameriką Valeria gyveno Marquette Parke ir 12 metų dirbo technike Loyola University Dental School laboratorijoje. Išėjus į pensiją, malonias dienas leido su šeima, anūkais ir proanūkais.

A. a. Valeria bus pašarvota penktadienį, liepos 26 d., nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 Southwest Hwy., Palos Hills, IL. Šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos Švc.̌ Mergeleṡ Marijos Gimimo bažnycǐoje šeštadienį, liepos 27 d., 10 val. ryto. Po šv. Mišių a. a. Valeria bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Švč. Mergeleṡ Marijos Gimimo parapijai, 6812 South Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti. Nuliūdusi šeima.

Laidotuvių direktorius – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.