VANDA KAUNIENĖ GALMINAITĖ

A†A VANDA KAUNIENĖ GALMINAITĖ mirė 2019 m. spalio 22 d., Libertyville, IL. Gimė 1925 m. vasario 6 d. Mažeikiuose, Lietuvoje. Gyveno Libertyville, IL, anksčiau Westchester, IL. ir Cicero, IL. Nuliūdę liko: duktė Regina Aldhurst su vyru Trevor; duktė Ramona Duff su vyru Glenn; sesuo Zita Gražienė; marti Gražina Valeikaitė-Kaunienė; anūkai – dr. Roland Kaunas su žmona Christine, Christina Johnson su vyru Kent, Michael ir Peter Aldhurst, dr. Christopher ir Nicholas Duff; proanūkai Rustam Kaunas, Cody ir Shawn Johnson; kiti giminės ir draugai.

A. a. Vanda buvo a. a. dr. Ferdinand Kauno žmona, a. a. Roland Kauno ir a. a. dr. Roman Kauno mama.

Šv. Mišios už velionės sielą vyks šeštadienį, lapkričio 2 d., 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Pal. Jurgio Matulaičio misijai arba seselėms kazimierietėms (Sisters of St. Casimir, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. 60629). Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.