VERONIKA BALTRAMONAITYTĖ ŠVABIENĖ

A†A VERONIKA BALTRAMONAITYTĖ ŠVABIENĖ mirė savo namuose Lemonte birželio 11 d., sulaukusi 93 metų. Anksčiau gyveno Marquette Parko apylinkėje. Gimė 1928 m. birželio 3 d. Kaune, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: dukra Regina Abate, vyras Dean, anūkai Dean Jr. ir Dominic; dukra Laima Petrulienė, vyras Vytas; sūnus Andrius, anūkai Kaijus ir Darius ir jų motina Vida; brolienė Dana Baltramonaitienė bei giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

A. a. Veronikos broliai a. a. Juozas ir Povilas jau Amžinybėje.

Velionė buvo dailininkė. Vyras inžinierius a. a. Jeronimas Švabas mirė 2008 m.

Antrojo pasaulinio karo metu kartu su tėvais paliko tėviškę ir apsigyveno Čikagoje. Studijavo tapybą ir meno istoriją „69 Art Gallery”, Daley College ir Čikagos Meno institute. Mokėsi piešimo, tapybos ir litografijos su žinomais dailininkais Sr. Mercedes, Povilu Kaupu. Labai įtakingas a. a. Veronikos kūryboje buvo dailininkas Viktoras Petravičius, kuris, įvertindamas jos meniškus gabumus, ją mokė ir skatino kurti. Iš pradžių kūrė paveikslus aliejiniais dažais, vėliau – įtakojama dailininko Petravičiaus – pasirinko litografiją kaip pagrindinę meno šaką.

Nuo 1966 metų a. a. Veronikos Švabienės paveikslai eksponuojami įvairiuose Lietuvos, Europos ir Amerikos meno galerijose. Jos kūryboje vyrauja mitologijos, gamtos ir liaudies meno motyvai.

A. a. Veronikos Švabienės atminimas įamžintas jos kūryboje.

Velionė bus pašarvota Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte ketvirtadienį, birželio 17 d. nuo 9 val. r. iki 10 val. r. Šv. Mišios už velionę bus aukojamos 10 val. ryto.

Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Veroniką savo maldose.

Nuliūdusi šeima.