VIDA DUMBRYTĖ TIJŪNĖLIENĖ

Mūsų mylima žmona, mama ir mūma A†A VIDA DUMBRYTĖ TIJŪNĖLIENĖ 2022 gegužės 15 d. ramiai numirė apsupta šeimos, sulaukusi 88 metų.

Vida gimė 1933 m. lapkričio 9 d. Kaune Albinos ir dr. Aleksandro Dumbrio (abu jau a. a.) šeimoje.

Giliai nuliūdę liko: vyras Augustinas, dukros – Asta su vyru Linu ir Elena su vyru Jeff; sūnus Marius su žmona Viktute; anūkai – Vintonas, Violeta, Tomas, Vidas, Indraja, Andrius, Svaja ir Gabija.

Vida kartu su sesute Nijole ir tėveliais 1941 m. pasitraukė į Vokietiją ir gyveno pabėgėlių stovyklose Soldau, Detmolde ir Blomberge, kur tėvelis dirbo gydytoju. 1951 m. visa šeima atvyko į JAV ir apsigyveno New Yorke, o vėliau persikėlė į Čikagą, kur Vida sutiko savo gyvenimo draugą Augustiną ir 1967 m. kartu su juo sukūrė šeimą. Vida su savo šeima įsikūrė Brighton Parke, mokytojavo, užaugino tris vaikus ir aktyviai dalyvavo Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos veikloje. Buvo aktyvi ateitininkė ir giedrininkė bei Lietuvos Dukterų draugijos narė. Ji daug metų dirbo Kristijono Donelaičio mokykloje tikybos mokytoja ir visą gyvenimą stengėsi dėl tų, kuriems reikėjo pagalbos. Vida buvo gyvas pavyzdys, kad Nė vienas iš mūsų negyvena sau. (Rom 14,7)

Šv. Mišios už velionę buvo aukojamos privačiame šeimos rate. Visus, norinčius kartu pasimelsti už mirusiąją, kviečiame birželio 19 d. jos vardu užsakyti šv. Mišias savo parapijose ir širdyje paminėti a. a. Vidos nuostabų gyvenimą.

Nuliūdę artimieji.