VIKTORIJA GINTVILAIT VALAVIČIENĖ

A†A VIKTORIJA GINTVILAIT VALAVIČIENĖ mirė š. m. vasario 18 d. Čikagoje, IL, sulaukusi 93 metų.
Gimė 1928 m. gegužės 5 d. Taučkūnų kaime, Kaišiadorių rajone. Nuliūdę liko giminės Lietuvoje bei draugai Amerikoje.

Velionė buvo a. a. Antano Valavičiaus žmona. Viktorija ir Antanas buvo JAV Lietuvių Bendruomenės nariai, Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos parapijiečiai. Priklausė „Lietuvos vaikų vilties” komitetui. Viktorija buvo nuolatinė labdaros renginių virtuvės talkininkė. Kartu su a. a. vyru Antanu rėmė daugelio organizacijų veiklą, kultūrinius renginius bei spausdintą žodį. Viktorija buvo ištikima „Seklyčios” trečiadienio popiečių dalyvė.

A. a. Viktorija bus pašarvota pirmadienį, vasario 28 d., nuo 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti a. a. Viktorijos laidotuvėse.

Nuliūdę giminės Lietuvoje ir draugai Amerikoje.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.