VIRGINIJA KUPCIKEVIČIENĖ

A†A VIRGINIJA KUPCIKEVIČIENĖ (1931 rugpjūčio 2 – 2019 gruodžio 3).

A. a. Virginija Kupcikeviciͮenė (Kovalciͮukaitė) gimė Lietuvoje. Ji buvo mylima a. a. Vytauto žmona; mylinti Ritos (Charles) Rackmil ir Algirdo (Yolanda) Kupcikevičiaus mama; branginama Lauros ir John Rackmil bei Steven ir Joseph Kupcikevičių močiutė.

Velionė bus pašarvota sekmadienį, gruodžio 8 d., nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Blake-Lamb Funeral Home, 4727 W. 103rd Street, Oak Lawn, IL. Pirmadienį, gruodžio 9 d., 9:15 val. r. iš laidojimo namų bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, 6812 S. Washtenaw Ave., kur 10 val. r. bus laikomos gedulingos Mišios už velionės sielą. Po Mišių bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.